Avlsarbejde

En god rentabilitet i forbindelse med chinchillaavl forudsætter at minimum 3 væsentlige områder er opfyldt hos chinchillaavleren: 1. En god pasning og pleje af dyrene. 2. En god fertilitet (formeringsevne) hos avlsdyrene. 3. Gode arvelige egenskaber hos avlsdyrene.

God pasning og pleje af dyrene


Chinchillaen er et utroligt spændende og interessant dyr at have med at gøre, men lad det være sagt, så det ikke kan misforstås:
"Uden god pasning og pleje - ingen succes".
En god pasning inkluderer for mit vedkommende som minimum:

 • Godt naturligt ventileret lokale.
 • En indetemperatur på 16 - 20 grader året rundt.
 • Kunstig rumbelysning styret af ur. F.eks. (07-13) + (17-24).
 • Afprøvet polygam bur system.
 • Et godt og gennemprøvet tørfoder (f.eks. fra Vendsyssel Andel, tidligere ØAG).
 • Adgang til frisk vand via drikkeventil.
 • Adgang til godt hø.
 • Adgang til min. 1 times sandbad 3 gange pr. uge.
 • Rengøring under bure 1-2 gange pr. uge.
 • Daglig fast rytme vedr. fodring (morgen) og hviletid (13-17) m.m.
 • Daglig gennemgang af avlsdyr (fødsler, parringsprop m.m.)
 • Rettidig omhu i forbindelse med fødsler og fravænning.

Krav til indetemperatur og kunstig belysning medfører, at man undgår sæsonpåvirkning. Som en direkte følge heraf forøges fertiliteten.
Chinchillaen betaler godt for god pasning.

God fertilitet/formeringsevne hos avlsdyrene

En af de store udfordringer ved chinchillaavl er at opnå et tilfredsstillende ungesnit. Det har igennem årene været det absolut største problem. Landsgennemsnittet målt ved fravænning ligger formentlig fortsat ikke over 1,5 unge pr.indsat avlshun.

Det siger sig selv, at det vil være særdeles problematisk at opnå rentabilitet under sådanne forudsætninger, uanset at avlsdyrene har særdeles gode avlsmæssige egenskaber vedr. skinddata.

Ved indkøb af avlsdyr skal man altid sikre sig at den pågældende leverandør har en fertilitet på sin farm der ligger væsentlig over landsgennemsnittet. Man kommer ingen vegne i sit avlsarbejde, hvis man ingen unger får.

Det er min opfattelse at både hanners og hunners parringsvillighed er meget arveligt betinget.

Parringsvillighed og polygamstørrelse:
Hanner: Indsatte hanner efter dygtige fædre rent parringsmæssigt er som regel også parringsvillige. Mange er formentlig bekendt med, at jeg er stor tilhænger af, at tophanner får mange hunner f.eks. 17 stk. jomfruer i sit harem fra 1. dag, hvor hannen indsættes i avl. Jeg synes ikke at jeg kan påvise dårligere ungeresultater fra sådanne store polygamer. I hvert fald ikke de første år. Det kræver lidt tålmodighed fra avlerside de første 2-3 måneder, samt at man kan føle fostre 21-30 dage efter første parring for at undgå for stor skade i forbindelse med en evt. sterilitet.

Hunners parringsvillighed og en konsekvent udskiftningspolitik: Her ligger efter min opfattelse den væsentligste årsag til at enkelte avlere har succes og mange avlere har problemer med hensyn til fertilitet.

Den tid der går fra man indsætter en ca. 7 måneders hun i avl til en han som er parringsvillig, er stærkt arveligt betinget. Jeg fører en meget konsekvent udskiftningspolitik på dette område. "Hvis jeg ikke efter 4 måneder hos en sådan hun, der går hos en sådan parringsvillig han, kan føle fostre, bliver hunnen konsekvent taget ud af avl."

Der er sandsynligvis ingen væsentlige problemer med senere at få parret hunnen, men der er stor sandsynlighed for at den dårlige egenskab nedarves, og så kommer vi ikke hurtigt nok fremad på farmen med en forbedring af fertiliteten.

Under forudsætning af en sådan konsekvent udskiftningspolitik bør det være muligt at forøge fertiliteten væsentligt (ungesnit på 4-5 unger ved fravænning).

Gode arvelige pelsegenskaber hos avlsdyrene: Udover gode arvelige egenskaber for fertilitet er det meget afgørende for farmens rentabilitet, at slutproduktet, chinchillaskindet befinder sig i den øverste ende rent værdimæssigt hvad angår kvalitet, størrelse, farve/mørkhedsgrad samt renhedsgrad.

Under forudsætning af uændret fertilitet vil de samlede farmomkostninger pr. skind være ens for gode såvel som for dårlige skind.

Indkøb af nye avlsdyr fra topfarme med god fertilitet og skindegenskaber vil for mange avlere være en rigtig god investering, som hurtigt betaler sig selv hjem igen. Forsøg på via avlsarbejde at forøge disse afgørende egenskaber fra en normal avlsdyrbestand med både dårlig fertilitet og dårlige skindegenskaber er en alt for langsommelig og dyr proces. Er fertiliteten i orden er sagen straks en anden, idet man så kan anvende de bedste hunner i sit videre avlsarbejde. Mit bedste råd til avlere med hensyn til indkøb af specielt avlshanner er at indkøbe de helt bedste tophanner hvis muligt.

Giv til gengæld en sådan tophan en mængde (15-25 stk.) af dine bedste unghunner. Så vil du opdage, at din farm hurtigt vil flytte sig i den rigtige retning. Nogle topavlere er parat til mod en merpris at yde garanti for parringsvillighed og avlsdygtighed.

v/Niels Sørig - Smidstrupvej 22 DK 9760 Vraa -tlf 9898 0100 - mobil 2278 8122 - E-mail: info@topchinchilla.dk